Bookmark and Share [sp550uz]我想養這種狗

[sp550uz]我想養這種狗


) X, h+ d  O) a$ t, Y0 v. I9 r6 H不過牠的舌頭是紫色的...是怎樣...中毒嗎??
問君能有幾多愁~恰似一群太監上青樓~
E-620+SP550~UZ

鬆獅犬
  i! r; L' y* F" K這種狗狗感覺小時候比較可愛6 w- ^2 U" I" l9 h) H: Y" S$ h: b* f* {
長大後就會變成這個樣子了
3 Y4 j1 @" @: n% [第一次看到這種狗是在高雄的愛河旁散步時看到的4 A, ]2 m9 b0 Q0 E8 {0 \3 N* K, U! i
還跟主人小聊了一下

TOP

本帖最後由 arthur580 於 2009-6-18 12:13 編輯
* S: [" f' [- B1 {" o" K" A
" U0 h  d& Q* D6 m7 ~- ^狗狗很可愛
' e" g# T$ N- g' b, U8 T7 @不過長毛狗在台灣不好照顧  P7 L: Q0 b7 |( m1 `& k0 l
要是沒有養過經驗2 Z; Q0 Y3 G7 W& o4 e( f8 ?; b
要多多請教有經驗的的朋友) X& D8 j( R' W3 D" ]# w; o3 J
之前養過  古代牧羊犬
# K% B5 ^. ^' s2 d1 i  @8 I- @夏天都要開空調   不然看他很辛苦! ?5 r: r; ^2 v- H' I) l

TOP

挖咧....$ l5 t' C5 T; R8 ~. G
感覺你蠻適合養這種狗的
6 K0 Y- K2 P0 D/ }6 X5 I有兄弟臉(千萬別打我)
攝狼,攝狼,大攝狼

TOP

挖咧...., g# t' r) M9 Z
感覺你蠻適合養這種狗的3 _: g1 K, s2 n! A
有兄弟臉(千萬別打我)
: C  b8 ~+ {9 x6 h! _jia6970 發表於 2009-6-26 10:17

' V% Z- J  r8 w  K. y2 ~( v$ V' p# e' H% v5 j! U' l, ~8 m' W
.................. 1 D! A* A  m0 D% z
) T$ b9 d9 _) K) O& F/ Q
你不講我還沒想到要扁你~~~
5 w8 h4 h6 p/ l* w& F你講了我就想扁你了~~~~. n8 U# T7 B$ A; e0 J5 M
我有那麼多毛嗎~~~~~~~~~~~
問君能有幾多愁~恰似一群太監上青樓~
E-620+SP550~UZ

TOP

1 \: v6 I% x# @' f+ `/ l* b8 G& [5 w+ {0 `
..................
6 {- O8 Y& n1 V+ ~* I' j! T
, [1 |# h2 m( T0 p5 M; V你不講我還沒想到要扁你~~~# W3 {+ a# s( b  B/ [8 k3 ^4 Y
你講了我就想扁你了~~~~
9 H. {$ i* b3 ^/ _2 A* [我有那麼多毛嗎~~~~~~~~~~~
- q3 Z" F! n& W1 ^1 [! q$ dpiko6821 發表於 2009-6-26 10:30
" n: h" u# P) F# D/ o
原來piko只介意太多毛而以7 |, {6 d% y$ d
記起來

TOP

3 l1 U+ v9 \9 ~: |
原來piko只介意太多毛而以5 [5 E8 M3 y/ d; j+ C* t# k) C
記起來 * f. W$ U$ O& j, z* S' z1 B
edition 發表於 2009-6-26 21:00

; y1 r# I0 ^2 L& Z& U4 z$ W. X1 ]- @( m3 r/ d9 O
你........................................$ d2 E1 {2 Y4 ]8 {

/ [' f+ s8 r0 P5 ?2 M
4 e) N; f9 W9 ?* O5 w, \哇咧......................................靠...............右邊走咧~~~~
問君能有幾多愁~恰似一群太監上青樓~
E-620+SP550~UZ

TOP

GMT+8, 2020-11-24 20:42, Processed in 0.029212 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.