Bookmark and Share [E-520]香水美人.....

[E-520]香水美人.....

香水蓮花......; V* m! Z' O/ O5 |; G
見鬼了....
/ f1 Z! C4 E4 g1 a這季節哪裡還會有盛開的蓮花~8 Y0 x! m4 r( i" o! ]0 y0 Y
嘿嘿嘿!!!!!
) Q. z: [6 o4 w) u: y: X  _原來這是好久前拍ㄉ......
: I" [& t. E6 w第一次拍花真的好挫折~~
3 T. V3 G" \  o, i. y' s因為花不像人一樣會動姿勢會變表情~
+ S# d! L; J' V" C2 `它就這樣站穩穩的看你怎麼構圖~怎麼去拍它....
* ~: q, L* ^  X也第一次這麼深入的去探視花的結構!!
2 B; g4 w* o3 Y  I真是美呆了.......
4 }9 \9 x" p3 ^. B! V
: N  ], D, {* K. U1 T" {1 t1 d2 C
拍完後的感想就是.......
7 n' p" \/ d  D我好想買微距鏡喔!!!= =1 ]) u9 J" Z% S! J% T8 J

" q3 B+ W# Z; ~: E( q9 c. k: X; O6 L3 j8 k, r: h1 d7 _2 _
#01
! k( v( r/ d1 o, H/ c4 q1 Z' J+ S' h1 S' I
9 F5 K, l+ v5 r: m) ]- L
#02
  V9 f' [4 S* x: |2 r9 E, }$ d1 ]8 r) m' z/ y2 b

- h/ v' _" {/ T3 p, ?#03
  B3 P2 H  E8 j
7 ~8 r5 h: |' O9 m- B1 p$ i
& x/ Z: ?) q+ J0 V#04
" \0 `/ U6 Y$ R0 G( o" G
2 e8 z, ?. p3 H9 x8 G
% J0 U/ e0 S, v/ p9 U4 y4 h#05
. W" v2 a: D1 A; A5 b; W; V. v
  ?& v5 b/ _9 [4 f0 C
, @2 G+ V, N' W7 E+ ^$ u$ p% \# z#061 [) U9 v- R+ h- {1 r
7 |( u! H3 t3 C. C5 ?! g

# T7 t6 N) [( P# T#07; I5 r0 a; l+ A/ M5 n- ?+ u: N
( [4 ?) {8 H; [' s4 }0 b
" G* W  _& l+ |0 ~: g6 j
#08& ~! [5 X% j" Y: P* o& F
' {) ^' o; V/ I8 P( a4 ?7 P1 a
; c" W- w6 O% U" z  ^5 ~- V
#092 m- Y, z( V  J& O( L# n

  W/ |, Q5 P* O. Y" M8 [0 T$ w( O5 Z
#10; W* j% W$ N* R4 q  z8 ~& l

. w6 A5 s' f0 |; H6 A) [9 U  O
7 r3 ]5 s* c2 k0 v& ?! ]$ X# k0 H#118 K1 V5 ]  n( Y$ w) m, E* H# Y: @
; ?5 f7 v/ p: Z* N. k/ p& x
6 i" K) j9 q* h! U
#120 ?4 O7 ~9 C; B9 P, B, e

5 X  u( i3 Z' T" W; ]* c9 Z3 ?" v  a6 ]0 P; k. e
#13( x4 |+ V- K1 }6 u2 a. c
- H" i+ C1 q  i- D& \$ [7 F
: e2 Y: A9 `, F6 t
#14& K9 j; K$ G* P/ ~+ J$ P. h% D

' |/ ~2 l# N' n( }; O" W. C7 S
3 [* @( F3 p7 e+ _; y3 `#15
- @* j1 T: ?3 q/ I
- j0 r5 o0 R6 p/ [4 [
# |9 j. h4 b( ~0 G7 n% E, Z#16( E  P3 G* u) ?) @4 [5 v2 q
; F/ J7 F# E: o: \0 h

5 V6 p8 u& ^* e- }+ k( j( B$ n#17, R/ N2 ]. Z: i/ Y% ?) V

# }. j: y& E' f- p# D. F! F
1 ^% ?2 w1 s4 L  H* h, Y# \#18. x4 a. C9 O# i3 G. t

* y5 R/ l2 m0 z- Y! e" I- _8 ?+ |: p
#19
' n( K$ p4 |2 w
0 ~2 \3 h2 f) ]# N  N' N( M2 U' v" O/ ?2 ?+ r
#20

2 \8 A+ h6 S% X+ i  h9 q/ Q# ~- j" w5 Q" A

9 Z# n6 b1 X8 ^, [8 ~. ^  x( d' I3 c& U' k
我的無名: http://www.wretch.cc/blog/n1006n <-拜託你來看
我的MSN: [email protected] <-拜托來做伙

嗯...豐富的色彩~~2 b1 U2 j/ p& Y) v1 ?5 w
是用70-300拍的?
E-1 & E-3 & E-5 & L1& EM5

TOP

嗯...豐富的色彩~~
! o- @9 U8 o4 F% ^是用70-300拍的?
5 b" z$ u, a3 C# Xkevin02 發表於 2009-9-14 12:49

  [$ m  o$ ^5 p( q  \7 t9 K# G9 r9 R- a1 a
是ㄉ大大!!!!
我的無名: http://www.wretch.cc/blog/n1006n <-拜託你來看
我的MSN: [email protected] <-拜托來做伙

TOP

GMT+8, 2020-9-30 00:27, Processed in 0.034420 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.