Bookmark and Share [器材] sigma 55-200 for 4/3 結案報告

[器材] sigma 55-200 for 4/3 結案報告

本帖最後由 dtr495495 於 2011-3-29 22:58 編輯
8 @. x1 a7 X% yolddo.com世界初攝影團 攝影技術本位的網站$ ^7 i8 r7 z' @: J8 M( L% I6 E

& J: U4 {/ q) r2 c, S' T, i各位世界初的大哥哥大姐姐新年快樂阿....
  w! J: d# }) I9 t世界初攝影團: j! p* p) M+ M; Q' E
似乎好一陣子沒在這貼圖了....就拍謝ㄟ....
8 b, E# e7 {+ ~) u. ?) Xolddo.com* u4 G' W) V% U2 V* Q* r6 j
前陣子領了年終....這隻陪了我三年多的冷門鏡.......也差不多該將他供起來了......
# y5 X3 M; z8 [/ k6 |4 x+ xolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3' G: K: N! B. g; _2 B, C' }
4/3的用戶少......用此鏡的人更是少中之少......三年多前還是窮學生的時候似乎也只能考慮他....世界初攝影團. s9 k3 i5 b6 Q+ u% }, m) m! X. A1 y" h

6 ]' }% k# _5 y' O3 K# Q+ z/ Y9 E世界初攝影團 攝影技術本位的網站因此藉這個機會給預算不高.....OR想練功的版友們一個參考.....也給自己一個回憶......

志展要upgrade了嗎
個人相本
http://www.flickr.com/photos/chrismadlax/sets/

TOP

chris 發表於 2011-2-7 11:30 [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=129776&ptid=17989][/url]
: B( E( N+ b# e0 [& }7 V. polddo.com志展要upgrade了嗎

" E: T0 S% m. [% Y& n3 \( L世界初攝影團世界初攝影團 攝影技術本位的網站  |+ q# G1 Z, w  z9 `$ @5 c
其實......我已經偷偷upgrade了.....1 ^; M( [! J- E$ r6 R4 ]& L

' m: u6 P. H: t( F3 f! U世界初攝影團=================================================世界初攝影團 攝影技術本位的網站1 R" N' N6 T2 d1 [: F1 q

; h+ ^  {/ d. e* o: z7 R世界初攝影團 攝影技術本位的網站開始上菜......4 h* c) ~$ {( p- m* [$ m6 [' n
世界初攝影團# N- U0 Q; \& |& K+ H' H$ E# Y
先來幾張小猴子.......世界初攝影團. O4 N7 ~. w& J* M: ^9 ~  n

+ r0 k* g) p7 H: D1 colddo.com
8 Y4 R* T$ f2 t' Y! y" S2 `世界初攝影團
# |0 ~$ }- \- Z) iolddo.com世界初攝影團3 `' H+ a: w$ Q0 r3 r& v- c! ^

+ N! y8 m+ F9 ^, m( Q
# V- o8 d  F) m9 t4 Holddo.com
9 G) C: X3 h! polddo.com世界初攝影團. t( b7 T' V+ n+ m% \9 a

0 I8 i/ |1 J9 w2 v4 J5 t5 k3 B世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團 攝影技術本位的網站) X+ @8 g. @8 P( J( k* X: `
olddo.com9 U; |( _) }) O  u: H

$ z& L* h3 w- x& c世界初攝影團
; b8 A; a  c. U& N1 ]% _6 l世界初攝影團世界初攝影團$ R& g1 z% @: ?$ C

+ t1 s( @1 a0 I" J( lolddo.com
+ y+ I8 C% Y6 f" W" z世界初攝影團olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl32 B# L7 t, H( {! D7 _0 Q

+ [. h/ k6 G/ f9 t3 l$ @" M( K1 W世界初攝影團 攝影技術本位的網站
9 e* H7 L% K, W  x+ n世界初攝影團
7 [2 _" c6 b4 B% K; {. qolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3. E8 ^6 W/ w2 ]4 s" l7 U" n
世界初攝影團+ r4 {1 j5 J: f6 h6 B, R

2 {) E! |! H* k( ?5 Z0 rolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團# ]4 z8 n% Q4 J! T" `0 v

8 s- @$ K7 U& d; ^" f2 n, _6 Bolddo.com
" N7 H0 A5 `% W9 }4 Z5 X5 zolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
- B& b  f0 Q- ^" x世界初攝影團 攝影技術本位的網站
0 \, I2 z7 s) \0 }# e3 ]) |世界初攝影團2 \. h2 f- z# R" \2 p5 O; p$ U1 n7 U

5 B+ w. `( [8 L* ]olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3- v; C1 u: L$ _: F- h

1 R1 o1 t+ Z& @$ q3 k4 s  d
  l5 X/ o; W6 G" J
. ~( p; T  G% ~9 T) Y; K世界初攝影團olddo.com$ ?, V: y) C$ m3 F2 w

3 _( ]0 o5 m' D, n- D7 L+ c世界初攝影團 攝影技術本位的網站
, A5 i: `5 m# x7 Y7 B) l" Y& c世界初攝影團olddo.com& H1 d$ ?  ^% g! }5 K) Q

% v; e$ E7 g. k" @2 C
0 q" Z2 f; j; v$ k; N& f7 @8 f+ _# r; Y6 Z0 V  {; F9 b

% A) Z. @8 ^) a* Z# e世界初攝影團
# k. e# U2 Q) G( g' L; p世界初攝影團3 b3 C4 T4 Y$ T3 s) K& t8 L4 K
世界初攝影團 攝影技術本位的網站5 h3 W; @7 h, Y) L$ t+ a5 D" B

: x' i9 G7 S+ t, Q3 X# m  Y7 a世界初攝影團 攝影技術本位的網站+ {8 K" B" y5 ]8 P' d
世界初攝影團 攝影技術本位的網站& J! U# N- ^0 H  c/ c/ `4 t* i

* f% r6 k8 M5 W# Polddo.com
( I9 D/ ]( k' Z. m4 J3 ^9 K1 Colddo.com
1 J3 b/ r- n& g6 s( nolddo.com
/ g, v: p; P0 V* _5 Nolddo.com
& i$ w% m' _+ ^3 u& y  i* Q世界初攝影團 攝影技術本位的網站4 I- z1 ~' I; k6 T8 R2 I
+ Z0 P7 W; Q6 L! I
世界初攝影團) n6 @# O8 P6 t* ]7 U) _
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl32 ~0 J# Z4 K7 K  e! U% S

0 _% n  |$ Y, U" c世界初攝影團 攝影技術本位的網站

TOP

再來幾隻小貓....
, T* ]) X8 g* n+ l/ O3 ^% v9 ?, K1 \9 O. S
世界初攝影團 攝影技術本位的網站! L0 |+ K& @) q. a, E

6 O2 }/ }$ u# c& \: R1 m* k世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團 攝影技術本位的網站0 Y, D7 K$ G3 ]& v# O
世界初攝影團$ e8 Z8 b4 |  ^$ d
# `( W: K' U' |8 \
olddo.com8 Z1 Z/ K) [# l

# Q# I, v8 U7 y# l+ e世界初攝影團
) x, O9 i! p  T. y+ o+ v# S1 w世界初攝影團
' ~5 K; Q% e5 y. M# Y世界初攝影團 攝影技術本位的網站
9 Y1 S3 B6 o, I+ M! R# g8 ]/ jolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3; o2 x# e' s* {

TOP

碰器也來幾隻.....
+ n% s3 |  |  ?; e
8 O! ~) K/ c1 ~/ [+ A/ I4 E4 Y
1 t' z( d8 B3 v) G/ Z) {世界初攝影團 攝影技術本位的網站
+ t. m7 \) l' t/ M! E1 ~世界初攝影團
+ w  G2 K6 n5 o; ^: I% oolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團 攝影技術本位的網站; r+ s% n4 @) Z; ]5 ]! S
世界初攝影團/ L7 p1 l! n. {( I$ B( z) _( k
世界初攝影團, P( Z& z+ A- {" T" v( e& m
世界初攝影團6 Y: _* ?, o# P0 E* t# T+ V

! {* K: W: L5 A* S/ Z/ P1 s) kolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團! C$ i: O# ]8 [+ B, j% Z. l

+ G- e2 n. L5 k2 g, u1 W4 i世界初攝影團世界初攝影團0 N+ O2 N# g7 w0 _7 Q6 D

1 V$ H) U$ T) Yolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl31 V% l8 n- e! e: V

) G4 p+ Z$ A, J4 }& X/ ~olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3

TOP

一些小昆蟲.....
) ?( V6 |. B% b# c1 \1 F5 _" N
0 W" ]- R% V: b, j7 s$ d7 n3 H$ s: U世界初攝影團 攝影技術本位的網站
! r/ c& v% t% a& {4 Q% V2 g7 folddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
7 q) i- ?8 O4 \; O) S" X世界初攝影團
( f3 p! Y* g( K. |+ _/ C
. j! `  R+ n* u) _+ W% W" E. q4 O世界初攝影團
6 Q9 w- K$ q) D8 a
" S4 |0 y4 F* V9 D$ ~+ c8 G2 N世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團 攝影技術本位的網站/ a) f& k: p" T* j
世界初攝影團 攝影技術本位的網站& V9 I" L2 |; z" g/ \

' x2 {% |4 u3 l世界初攝影團
8 \5 E- X  z! @6 ?; m: F7 l
2 o  b7 y+ ~) T世界初攝影團
  l( Y; ~) p! j5 `olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3olddo.com  w8 f, ^% L! y

. e. b4 T% s4 B1 O( G世界初攝影團9 M- q6 P. R% a" p+ |; v9 [
世界初攝影團5 M8 k" r* D' h! q

2 J: W) M( G% U% i' g, oolddo.comolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl33 [) }4 `  W8 F0 D* }

/ z) U/ L4 I, G3 t9 }0 U) h8 p5 ?世界初攝影團$ c9 L# \5 G% W
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl30 d8 A% A( y- R
世界初攝影團1 ^  W+ {8 o7 V

8 S" X9 |0 ^  y+ f; oolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團2 b9 r$ l" X! d) I8 N/ A! v) X
世界初攝影團! x1 r8 {! Q$ [- ~$ p& \% a
olddo.com6 W4 A  |$ z0 ^7 v

# |, |0 }! Y6 p- w9 u& tolddo.com/ q7 V# W( N0 E+ T+ [1 A5 I

: f3 C& F6 `4 L0 bolddo.com世界初攝影團/ A" o- E# U7 s1 {
olddo.com; z$ ~# \* i/ Q$ P' m
" X# X. V; B2 i- x/ P( @) U. E

% }% E3 |  J2 p. J, x& X5 Polddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團 攝影技術本位的網站  ?6 _3 @5 \$ o0 t! t8 k9 P
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3% b  Q: ]. H0 Q4 E0 x7 E* \

+ P: i( b( {9 M世界初攝影團 攝影技術本位的網站
8 L, x$ I" h8 u. Y0 o  E+ J世界初攝影團世界初攝影團* R+ L0 I, U$ v; k5 r; B: q+ y$ p

TOP

志展果然是有在用功的
個人相本
http://www.flickr.com/photos/chrismadlax/sets/

TOP

chris 發表於 2011-2-7 21:50 [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=129796&ptid=17989][/url]
6 n% z2 v6 k) J% x! C$ U- N世界初攝影團志展果然是有在用功的
世界初攝影團$ Q) W" a( T: [7 J: ~+ t

8 o* d3 ^# ]# \% F- D" x' J世界初攝影團偶打混摸魚粉久了......

TOP

張張好圖, 令人目不轉睛 世界初攝影團) O: a/ Q5 @3 Z, s1 O: D
個人喜歡拍小動物小昆蟲~
# ]! f0 v! L; d6 d世界初攝影團手邊只有70-300mm 這鏡世界初攝影團 攝影技術本位的網站. Z& r9 }+ i3 y$ i( c, Z8 A
不曉得是否也能捕捉到這樣的畫面呢?
+ b5 I! P- F& i3 b+ k5 f世界初攝影團 攝影技術本位的網站
* u  [: A) o3 @: E: l9 J" |0 ^/ N世界初攝影團 攝影技術本位的網站我也要好好努力囉~ :D
2 z3 {4 ]& q$ H9 |3 l. H( L給 dtr495495  大大一個推!
0 A2 s4 s9 B1 f- l0 Y  A4 `. O世界初攝影團 攝影技術本位的網站
3 K5 _$ v; ?. F9 a+ ]! y6 N
從藝術角度看世界^^
http://www.wretch.cc/blog/Linus95

TOP

讚喔!小弟也曾經短暫擁有過這支呢!
E-410 繼續撐

TOP

精彩用心。

TOP

本帖最後由 dtr495495 於 2011-2-8 19:49 編輯 世界初攝影團2 f2 B) f# d0 }  v8 Z" [
世界初攝影團 攝影技術本位的網站' @. ]5 d  m1 F; Z2 l
大家不嫌棄啦....olddo.com# T/ m) j% h5 d% r) e) V( J9 t
大家一起切磋求進步吧.........
& Y% g5 L  W; b, wolddo.com世界初攝影團 攝影技術本位的網站; c5 E* X+ ]3 ^" a
============================================
, L) r1 T5 U  b2 w世界初攝影團5 x, P+ @+ X, X
繼續上菜....世界初攝影團+ G% `' J$ C" \  I/ D3 F) H
世界初攝影團9 F) ?9 K: [9 S* J% p
世界初攝影團 攝影技術本位的網站5 O( H. U+ D+ ?3 W* o: X. }

& s5 [1 \# ]& G6 @% a  z2 V2 [- G世界初攝影團世界初攝影團 攝影技術本位的網站" g& i& d0 O3 Z$ e

6 g' y7 d% ?; U% ^/ L
0 ^1 w; x: C8 C$ S  p5 _世界初攝影團
5 R- {% V7 C" a. J" P9 O世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團8 U7 i7 C% }7 R1 O0 {) @5 R
世界初攝影團' l+ Z: f8 K# S5 j+ O
  M1 k1 r) J" i5 i

6 `* R  h& a9 H4 a世界初攝影團 攝影技術本位的網站' F4 a( j2 c2 |
( r# Z6 b: B  i0 W! j6 g1 y2 k

* b! d% }$ o7 H' m. O2 n3 |% Eolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團. C3 g# W2 t( \$ M% ^6 w* n8 }) L

6 J9 X; H2 g4 B1 i' C0 G$ ~" oolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團4 f4 b- H$ |* s" |% U

  T7 a. f- g8 c4 M& M6 u& q世界初攝影團世界初攝影團8 `' m2 N4 A9 L$ d1 a( [/ P% K
/ t3 d1 ?) m& {2 m3 ^3 S, F

: k$ _: S- T, w1 ]8 h  G, m2 S% Oolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl33 J6 T3 o$ h( [% {' J

2 Y0 Z- p8 J& f- golddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團! k: I+ x9 @8 ]
( W4 A' i; o$ s# C5 D! O

0 j, F# V/ m- R8 o" Xolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團2 D; m/ D4 @) `) f& G/ [! a

/ w! E% c. |2 q& e9 A世界初攝影團# G7 X1 J2 C' w, |
- P% c- K1 g6 Z  m/ y
世界初攝影團) G+ r& j/ D# Z4 N% n; x6 F

: \: ^5 e/ |# Y5 F5 @# x世界初攝影團8 I" `( t9 o/ m: w+ r& @9 f/ K3 o
olddo.com+ f! f* K2 M. e/ R

- w1 K) h$ p- ~/ golddo.com
4 A8 T( ~5 ?4 @) u* U: @世界初攝影團
8 W1 M& L4 h+ k  m5 p- Y( i世界初攝影團
8 b) f% |  N( G0 P% c, w; C5 ~世界初攝影團 攝影技術本位的網站+ ?$ ^7 K3 ~( H+ w

( K- e+ }# C4 \' nolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3! }2 Z2 b) a) u, f% n: A1 l% |

" y6 `6 J& o1 V9 Z6 o/ N) z
/ C' s- [* v! v" }( N9 W' uolddo.com8 A9 }+ g3 p6 Z/ ^9 z8 |

9 S' b' h" K, Z/ c) M世界初攝影團
% U2 a' e' m5 [# H  p* b世界初攝影團 攝影技術本位的網站
2 ~: e3 P- U. O* ?: L* b$ c世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團2 [, J, w: m/ B1 V! K

0 z/ {  b- g2 ?世界初攝影團世界初攝影團* @% a+ ]* O: X' I9 T/ h

9 x+ I* C* ^  Y& g1 U9 i" W世界初攝影團6 O" l' Z  ]9 U

+ t  d' @! m5 a* r世界初攝影團
0 P8 i$ [' d# p0 uolddo.com
( K0 U6 G5 O  b$ U/ }% Oolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
7 y( m% F1 I7 g- G. U( F3 W世界初攝影團  p$ S4 _1 l- c

+ h' S* `+ U. I' volddo.com! \1 K& a) q9 s: z6 @* |

) f# [! H: N6 W0 [4 x* b世界初攝影團8 V) f; c- }7 J. r  \9 `, h9 }

1 a  _5 G/ x) L# h世界初攝影團世界初攝影團+ z$ t, s+ O$ H' i6 k# y3 ~5 K- \
世界初攝影團 攝影技術本位的網站$ ]# e4 b: p" L, _, G1 O
olddo.com3 a) v: z$ C3 B$ m. u: i
; p" {' `! p) @

' a7 `) |3 f! F: r" Q5 Eolddo.com( l% X& i' ]* k  n' Z" s+ l/ E

1 X: R, o1 ?  Y- ~5 j8 B2 K2 ^" Wolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3# U! W6 l, O0 }( o) F* i9 \* P
世界初攝影團8 g: ~: l( @/ q. M* e1 t

/ K7 `# Q- C, o$ N7 @世界初攝影團olddo.com. I1 I! X& g) m# H8 P  E5 A
5 K" f6 L6 a# Y. S8 t8 ?0 N

5 P5 w2 x' Y* d. m  |! N9 i世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團 攝影技術本位的網站, y; l7 g+ p+ u# v/ H
olddo.com4 E6 t* q) Z; V* d! M. h# ~" n
世界初攝影團 攝影技術本位的網站# s, w4 C7 P& ?; s/ A( m
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3. \% O8 }- a) o& K1 r

" {/ d+ R+ O. i$ ~4 [3 holddo.com

TOP

一些葉子.....
. m2 A1 G9 H( L' L  R+ I
8 f' N# T2 B$ E  w5 Rolddo.com
/ E" R: {9 I6 L% w- y0 E8 ^8 Uolddo.comolddo.com# P. Z' q+ V1 C5 y
世界初攝影團) G. W0 i* a5 G$ J
olddo.com' [! N6 X; w& H2 a3 K

0 g7 e5 a. q; l7 V( J" i世界初攝影團
! }4 Z: s' d4 ^$ N# {6 ^3 g4 _2 w世界初攝影團 攝影技術本位的網站8 d$ N9 _9 v0 }; ^5 v: c
世界初攝影團6 p) ~* Y  d) h6 [: }
世界初攝影團6 n9 O: P4 K4 q9 x4 z* R
7 T9 p% @* X+ ^! u
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl31 L! @/ K3 q. M9 z( q
世界初攝影團 攝影技術本位的網站# G$ o4 ^. j) Z+ @

* K! `. i$ c( }% N+ ]世界初攝影團
% s1 n" K/ R6 b1 z% T/ w
' g! b( [6 O- X世界初攝影團9 d. M: T5 Q7 V$ h/ R9 n2 m
世界初攝影團' i; W  p5 w! I# j# q

) Z5 Y! w9 L; f& r, xolddo.com, f* f, F# Z9 X* `

! v, m0 o6 E9 C$ `: Y+ H  t$ t
! H6 t- u6 w. I# r+ ]olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
# ~: Z  O* w4 Y, ^7 a$ r! U世界初攝影團0 @- R8 o3 D5 ~
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl37 o- ]7 L/ T9 m' a' g9 y6 U

& n0 a2 D+ U5 S- `/ @7 e  @世界初攝影團 攝影技術本位的網站olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl35 J/ x" t" E5 u, u" I: e

6 _5 g. R- V+ solddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl33 @8 u5 W" L; ~

, j( a. C# G2 b+ H9 dolddo.com
: e, b: C5 k* e世界初攝影團olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl39 e' o8 i+ g- |5 H2 `4 t
世界初攝影團 攝影技術本位的網站, q4 f6 P; J# N9 ^; Q
世界初攝影團) R' |) b4 L9 S6 n: I* _1 q  t
olddo.com- N& r; j* E; A/ X0 y. L

# M: }* a( O8 [5 v+ v9 R世界初攝影團
/ ~% o- N' T" }8 d( C9 q$ Folddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團 攝影技術本位的網站0 Q- \) u( d$ W" ?8 B

) m3 P7 ?3 G- s; V& l+ holddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
$ k5 I) S* o+ S) n  }6 d
9 U7 Z9 t9 s- J6 s% N9 L, g世界初攝影團
. n' B: b/ |/ r+ Zolddo.com: a* s8 F4 T9 N' Z
olddo.com" U% I, @/ V: t! E4 J
8 M; V7 }" X- n2 u6 E

: {0 ~- X( B$ E- s/ ^世界初攝影團
# [6 X( v' z, ^) r# K) e  t世界初攝影團$ G$ W( G, }  J0 w! i1 z
6 Z* k; X5 j$ Y# U/ H0 ]

0 w/ O" U/ e' q% |; x
1 h  e- y) u3 S3 N世界初攝影團olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl39 c& E2 V5 \+ f, X: C; S5 ]' \

$ G+ o5 A" F) u. r: ~0 ]
% u3 U8 D1 a+ s0 t世界初攝影團! u, Z# q1 s* ~6 u. W0 ?

' _1 E) v+ p! W- |8 i  d世界初攝影團- w! ?8 F& \5 J, V
世界初攝影團4 f5 A$ S, ?( J$ G' ]- X6 F6 ^
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl34 n8 @: U' u9 @( I& C3 z/ b

" s" o. z& v" v, S9 T( aolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
% y1 d5 N  ~4 \' H: f  r世界初攝影團olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl36 |, N% B0 n9 }# ^7 r' d

/ F5 _8 R- f1 _  y3 Z5 h+ N7 t, ~世界初攝影團
/ r! z7 R$ M4 V9 A( p* ?世界初攝影團
. M! F( j( d5 ~" o世界初攝影團olddo.com2 N* S( M: `3 F& ?; d0 v
世界初攝影團 攝影技術本位的網站/ {& T# F: c5 Z; j7 g

* e+ n4 `4 W% |. q) K; O2 wolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl39 r+ ]0 G- n5 Y8 F* L$ c+ K

, b6 N+ B# t/ B2 y) ?0 s5 M世界初攝影團3 o3 z. n% ]( H/ ~* d

TOP

讚…沒話說
; y3 h( n  l9 \- v$ q請問upgrade的武器是??
Mustang Morgan

TOP

mustangmorgan 發表於 2011-2-8 21:54 [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=129849&ptid=17989][/url]
* L( y( Q& v8 e  a% {, k8 m' q# Uolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3讚…沒話說
- E" a8 \- A3 M  O6 Volddo.com請問upgrade的武器是??

6 ^) _( i3 k$ ]" i) i, w世界初攝影團
; e- F9 ?/ G8 O" P/ Y1 e$ }olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3........
& F: q3 V9 R' Z5 L) a1 [olddo.com........世界初攝影團 攝影技術本位的網站+ u# {' |) ^+ D# d! T4 O

6 h3 _# Z% e; B3 ~% @世界初攝影團

TOP

大概猜到了....
個人相本
http://www.flickr.com/photos/chrismadlax/sets/

TOP

50-200mm SWD?世界初攝影團 攝影技術本位的網站" l0 [( V, [: C6 B
(十五字)

TOP

chris 發表於 2011-2-8 22:56 [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=129858&ptid=17989][/url]+ N$ H7 V) L! K. }  K
大概猜到了....
世界初攝影團& \, F& r: i) a: X. L

1 Z8 N) a7 i2 g要低調要低調.....
8 H! A! ~- p, e- F) e世界初攝影團 攝影技術本位的網站在來去翻一下硬碟好了....世界初攝影團 攝影技術本位的網站9 v% Z$ `) U) S3 q# S: h

TOP

sak_mooncat 發表於 2011-2-9 05:58 [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=129867&ptid=17989][/url]世界初攝影團: J: y7 I0 J8 W
50-200mm SWD?世界初攝影團 攝影技術本位的網站8 A7 l3 y% X/ D- L7 y( P( N
(十五字)
olddo.com/ p" Q, j8 x$ s( C$ H" L* P5 M

! T7 Q: @/ }5 ~( ^9 _5 r世界初攝影團 攝影技術本位的網站ㄏㄏ.....不是耶.......世界初攝影團7 s% c: g, {, n# b
沒摳摳買......
0 r  \8 d9 I9 d4 volddo.com世界初攝影團 攝影技術本位的網站8 C- m/ G% |2 v$ o2 D6 K: ~
又翻到幾張....
( @  T. r  L8 F  P/ tolddo.comolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl38 j3 x; v% }+ B$ W  y

; T8 h1 M) ~  }# J, y- ~7 S; O1 m世界初攝影團0 E. u. w9 u6 @6 B! Q2 Y
世界初攝影團! d- F( ~$ l  n" i7 }2 T6 c( A
世界初攝影團/ O: ~# n) u4 d$ \% ?

# k9 q, f( z7 O# w) i6 D7 i1 E; Molddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3' L: r) p: [; o: H$ n- t* R" Q

  |. I" S  O7 _* n+ T3 [& J+ volddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團/ S3 ~9 x3 T- H- V( x9 I

4 H/ n+ m3 C1 s! ~% e7 G& Y5 @世界初攝影團
1 }2 w. w- @) X- z/ o. x$ d3 y& U0 q世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團* D: ~* a+ z' S: b  i* o5 F' A0 N# ?

) [2 U' M( c( x  s/ u* G世界初攝影團
2 P* _7 ]% y7 Yolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團! O  t$ Z6 a$ w# F" }4 [
olddo.com+ n6 W) u* R4 K. E
2 q! k) o/ Q4 v: e

. b0 O$ \9 _) U* F4 e" Y* @olddo.com
: _7 L5 z9 V: Q3 _5 z) F世界初攝影團 攝影技術本位的網站
5 C; J0 v: v8 u$ b世界初攝影團
! P" v& r4 W9 g" n$ e& nolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
% K. x6 `3 p4 p" O5 bolddo.com
! f/ [. A/ R. R$ V/ o) S世界初攝影團
( o; e- E9 m4 k: H+ u% V/ molddo.com
3 O6 m0 p" z! k3 {) ]( f. ~- b世界初攝影團( A  c0 C! f7 r+ @6 S
olddo.com9 ~0 I3 E4 S  r* A: _# d4 L; Z

- c9 b( B, \7 b5 |olddo.com
/ ~+ ~. K! J4 h& Q/ w+ golddo.com
1 T- S5 S4 x. }5 J& R- u世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團 攝影技術本位的網站) I0 ^5 [, m" P! @8 X2 b) ?
世界初攝影團 攝影技術本位的網站6 I" v: a) O% I0 v" \
olddo.com$ B$ x5 h! b2 |8 u

. b) K( K6 @7 I- i: N9 Eolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3: h# b4 B% B6 P+ W
世界初攝影團3 J! D: T4 v  ~: [% h: [

6 g' x1 r+ S4 y- {0 {3 v3 t9 V世界初攝影團世界初攝影團6 [7 c) X3 M, M

- n) Q& I0 O/ }! H/ X  R9 h( w6 n; d世界初攝影團世界初攝影團0 v9 K3 k( ]! ^/ C" q+ t

& C2 a( P* Q( D  {( B3 V1 q* C世界初攝影團世界初攝影團. }/ C9 U3 u8 E

! G4 j9 w5 X3 S  E世界初攝影團olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl36 o6 m1 P' O$ a9 p4 \
世界初攝影團2 }: Y  F* M# i
" x9 M7 o2 R9 N# a/ T+ j# Q

! w; M+ b  P; Q* A5 T! `世界初攝影團世界初攝影團% n% K2 @- ^4 P1 x% j3 R% E" y" R
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3  U% T" e" p8 X3 M

# d2 z' c0 ?- o4 q# J% ^) G( ]olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
2 L. J0 E: }/ s2 x世界初攝影團) B4 r4 g6 q/ T& i
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl33 }: G+ T) y$ E; C0 @% H- A# Y

, I% y! U1 J/ o2 q$ ?- D: [, G* folddo.com世界初攝影團8 b; c8 q" i2 J3 K8 X! h/ q

( T. k; ]" l1 V: l+ S世界初攝影團
1 Y2 J  |# ?7 Q( X& v$ b$ p世界初攝影團世界初攝影團# g: V& ?0 |7 U: v4 A1 z2 C

$ R( p( D' Q- U' F% i3 g, C世界初攝影團 攝影技術本位的網站olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl39 |& [( W5 j0 I) I6 G% \9 x' h

; n, `0 w5 }* g$ i1 Uolddo.com世界初攝影團8 T! E% [) K! z
世界初攝影團9 {, Y5 x% l' `

% P, t  D: M3 S% Oolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
6 A3 k4 W# c8 Y, A  B+ F9 }" S6 L世界初攝影團 攝影技術本位的網站
5 k1 T6 p$ G, i4 K世界初攝影團
8 l7 ]; w" l/ Z' Z  O世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團; z2 Q; `7 s1 }( J' P0 P

9 I" l) m' U0 v5 @5 z  i世界初攝影團
" F' a0 f8 v- p3 o. G' h8 D9 W世界初攝影團 攝影技術本位的網站
/ A' }; r7 c' I; B3 d, l4 h9 O8 O世界初攝影團
0 o' ~! \) X  @7 ^  bolddo.com, A0 t& h" Z! b4 g: Y* i

' n+ v2 T( [$ `& Y) c7 n- C

TOP

大大拍的張張精彩,真好看世界初攝影團& G% J0 M/ c9 Y# D" {& p
想問問大大,這隻鏡頭在禮堂超大的室內拍人像好用嗎?olddo.com- ?8 `- W8 ]" V# i8 m
對焦速度如何?
[img][img][/img][/img]飛燕

TOP

sn17185 發表於 2011-2-15 21:37 [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=130170&ptid=17989][/url]olddo.com2 v# Q+ v) s/ p1 q0 V
大大拍的張張精彩,真好看
  }, c* q  a4 b$ b8 y1 Wolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3想問問大大,這隻鏡頭在禮堂超大的室內拍人像好用嗎?olddo.com8 \: D# s0 K6 V5 G; ^) _
對焦速度如何? ...
( U! K; Q/ [0 F  @2 r
世界初攝影團/ `4 b* a7 l; a, y- N% U
超大禮堂?....那看來可能跟鏡頭沒啥關西耶......不知機身為何?' w( ]) b' W2 Y0 u
S兄要面對的大概是4/3的高ISO跟對焦.......世界初攝影團! z+ ~8 J. o1 v! k
當然了...這支鏡頭對焦速度也不怎樣.......ㄏㄏ...
; F9 O. ]/ y( m. w# y1 w' O. Nolddo.com白平衡跟曝光對了.....照片就自然好瞜......olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3+ O$ f* o& K0 Q- u0 l* Z' E

TOP

本帖最後由 sn17185 於 2011-2-18 20:18 編輯
8 p; R& W& F# M$ y+ p世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團+ m/ N/ B$ H. E* B, ]0 R% h- Z' o
回dtr495495 大大:機身是e30,會想到這個問題,當然在禮堂不是拍全景,而是遠距離的特寫,不過禮堂的天花板都是超高的,光線射入室內來不是像室外那樣足夠,所以考驗這暗部對焦的準度與對焦的速度,而拍的人手也要穩住才可世界初攝影團 攝影技術本位的網站. {/ d, ?" e7 z; X
雖然拍照條件不是很好,禮堂裡面的人會動,卻不會像室外的動物有很大的移動動作。
[img][img][/img][/img]飛燕

TOP

sn17185 發表於 2011-2-18 20:17 [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=130282&ptid=17989][/url]世界初攝影團 攝影技術本位的網站5 D4 o! z5 Q! v. Y
回dtr495495 大大:機身是e30,會想到這個問題,當然在禮堂不是拍全景,而是遠距離的特寫,不過禮堂的天花 ...
世界初攝影團) m  v/ B( u1 S: ]$ V/ R" G
olddo.com/ V5 g4 v! R. c, k' \. u
暗部對焦阿....只能說普普耶...
/ s4 ^1 G$ q" y- n* d: i世界初攝影團調個S兄自己可以接受的ISO....然後連拍開下去吧....世界初攝影團$ s' Y7 d4 E3 ~8 v. N' _) ^) A6 Y

8 |3 V, P7 k$ W7 v- Colddo.com不過E-30的對焦能力因該比偶低E-330好多了.....應該可以勝任.....
: ]& r' R. T& ~  t: R6 }" ?! M3 g+ R

TOP

本帖最後由 davidmagic 於 2011-2-21 11:43 編輯
: ^& S- F; K" b; C" U' \: {- {世界初攝影團olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3) }# S5 q) @' k5 Z' u2 m3 J# [: Q
看到版大拍出來的成品,一定會覺得55-200破表的超值。7 I$ T1 r( M7 R1 i0 f' y7 M# n" S
世界初攝影團 攝影技術本位的網站" {. z, L4 ~& y- q5 z+ `
想請教,如果有用過舊版40-150,兩者您怎麼比較。
  y4 t2 K3 H8 L& [$ @0 q世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團 攝影技術本位的網站! B: c. q- R1 X/ g0 _$ h/ [
我是用E1+14-54,想補個輕便的長焦段鏡頭。世界初攝影團8 v/ _8 Y6 b4 l( N; I" k2 @
世界初攝影團; E8 K. v  m$ Y/ d& L$ g

TOP

davidmagic 發表於 2011-2-21 11:42 [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=130358&ptid=17989][/url]olddo.com7 e/ }6 H* T7 R! v; x
看到版大拍出來的成品,一定會覺得55-200破表的超值。
0 A0 v% |9 C0 C0 I  Q* `! @9 U5 N9 s1 colddo.com
( t0 H% b. a% t, F. r3 _0 j9 F世界初攝影團想請教,如果有用過舊版40-150,兩者您怎麼比較。
  q, c! r9 X7 ^" H/ H% u世界初攝影團
世界初攝影團7 g" P9 b" c6 J1 }- L) ]6 i

- V; k- ^3 F: s2 o/ @olddo.com舊版的40-150光圈跟畫質都勝過55-200......不過55-200價格、焦段、最近對焦距離卻勝過40-150......olddo.com$ o8 ?9 U; g9 E9 K9 e, K7 C
就看David兄比較在意哪個部分摟......
# o; X1 k9 ~# ^/ \世界初攝影團另外一提.....55-200在之前的使用習慣上都是F8...ISO400.....搭330........
1 ^  P  h! Y6 C0 b' t0 xolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3

TOP

本帖最後由 davidmagic 於 2011-3-4 09:37 編輯
+ Z0 y1 ~' f0 ]5 K, b( y/ B* w世界初攝影團olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl39 c( Y! O* X) T$ G7 g8 G
回復 dtr495495 的帖子olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3/ Y0 V2 Q, D5 ^9 Y& n# i5 K1 ]4 V
世界初攝影團 攝影技術本位的網站/ Y! ^6 P& o( ?9 q
感謝回覆,用2500元入手了,也帶它去武陵拍了些櫻花,以成果來看,非常對得起它的價錢。
  [) T9 V1 D) s
: R5 t: ^* E, T$ q. p* J( V$ V世界初攝影團另一個重點是,它還真的是又輕又小,多帶它一支也幾乎沒有負擔。
0 B8 b) O- E2 l) d世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團 攝影技術本位的網站1 W3 N9 k( a# Z* i/ E/ K% G
不過入手來應急的這支沒有附遮光罩,是個小缺憾。
4 t) ^! P( W" }. {" N" x, c世界初攝影團
# W7 j3 {9 \/ K8 lolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3http://www.flickr.com/photos/[email protected]/5495926324/olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3  ?2 H  t3 i8 q4 p4 ^% \" A
olddo.com0 M5 n) b' B8 U5 r: r

TOP

哇!拍的都好美,都是使用同一支鏡頭拍的嗎?還有加什麼呢?謝謝

TOP

回復
; c" q$ [8 c. a( t! F3 A9 E$ m世界初攝影團世界初攝影團$ A" L; X9 V' r  [2 C! `" L
感謝回覆,用2500元入手了,也帶它去武陵拍了些櫻花,以成果來看,非常對得起它的價錢。8 S# ]  ^0 }! |3 z2 \( ?2 j
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl30 l+ H1 J9 z/ ?- `
另一個重 ...
3 f( ], _' V" golddo.comdavidmagic 發表於 2011-3-4 09:32
世界初攝影團& C* X) u7 D% j( `5 d; h1 r8 c
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3: I0 Z7 T, m2 M2 Z; @
David要記得多拍點嘿....
2 Z! H4 Y, u% e世界初攝影團
2 |. s. z. N9 O8 a) U/ h5 w+ E世界初攝影團
哇!拍的都好美,都是使用同一支鏡頭拍的嗎?還有加什麼呢?謝謝
; V$ r8 T% x& jolddo.comwangsir 發表於 2011-3-12 03:23

7 s5 U' c9 o/ _, j- y世界初攝影團
1 w+ b0 G7 ?; ?& F! P/ |6 Y都同一隻阿.......世界初攝影團 攝影技術本位的網站% Z5 z* P4 X: J# S- V  ^
世界初攝影團( }7 A$ K$ A% j$ [- Q  ~8 g
另外還要加一些時間.......

TOP

請問2500入手的是sigma 55-200 for 4/3鏡頭嗎?是否需要轉接環,還有是否會自動對焦呢?因我最近看到一隻sigma70-300的鏡頭,但是我不知道我的E-510是否可用?謝謝。

TOP

GMT+8, 2020-7-12 18:36, Processed in 0.068151 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.