Bookmark and Share [北台灣] [E-520] 狗殷勤古道(尾崙水圳)

[北台灣] [E-520] 狗殷勤古道(尾崙水圳)

本帖最後由 湯圓 於 2012-2-28 20:13 編輯 % m: J4 V( {4 s$ a8 Z" [8 g
0 [; H( d5 g2 x. Z% u
從網路上搜尋到這條通往平等里的古道
* L; M( H% Q" @5 q/ s一路上均有水流相伴6 O' h9 r; G4 }; Z* |' u) }, ~

0 }- G4 m2 @8 N8 m* F6 Z* r( e( E6 W1 Q. e0 M! b% |9 V  f0 d, @

* e- g5 h+ q0 F+ A( a. b0 ~2 K, w/ ^; t$ R. M) a
3 j& `# D. R4 w8 \. n: n, e5 h! g
. P. M" @* a) l- R+ }
" X% x# s0 E, u) ^# c

: y+ K- c0 z' E  w3 R( O
0 ?, b, K) i( `+ G# p  T$ }8 b$ x. b6 |4 S9 ?$ ]
9 D! ]1 c5 n* \7 o1 d
/ Y) C- ?  v0 d: @  ?
% Z6 L! \( y( A* j. I( @. O" K
/ e1 i, X  A7 l2 U
8 {# m1 [+ Z; I/ x

; d& k8 W! w0 `3 q2 G
6 e/ {& E4 V8 o 5 |# @6 Z" z9 o9 o1 n# J

/ H8 {# j3 Y+ ]4 u8 `7 _8 {; x1 i4 S
8 {/ u! E  |7 i9 n" U0 Y' b4 n/ ?

8 X& e7 s4 ^# a! J, A# ~5 A! C; {: P( N$ M. ]
公平橋 - 水圳的源頭8 D& \$ b1 t6 o. J

. M9 h! j+ l3 I, R' A/ V0 {8 ]: l/ P8 _3 T+ X
( J/ h  ~$ }; N4 S
6 X% u: H0 \. W+ D4 S7 T. @* m- Q
; l2 p  V9 {' k1 _3 J* p
沒想到接下來卻是一大段的階梯考驗
% J) X4 v# `5 i難怪過橋後有座涼亭讓人歇息' f4 m# [! T; m! d$ ?9 U* {0 \

' D7 [8 B% s7 N: Z5 I4 q* Q" V+ D+ ~8 N

" I7 c" D. }: {  s$ e$ K最後即是從這棟房子旁的小路走出來% S# K( c1 V7 s* N
但是已不見春節期間櫻花盛開的景象了...
$ L2 K, O$ j9 k- e  L; M5 _ - B0 @! h* X) J1 o) h" N
7 m, G! C& V2 ?7 z/ e) M  L
0 y3 f! U+ Q1 r- w
還好平菁街43巷還有些櫻花可賞 :p
9 y. }' i' ~& Y' }* c, K ( ^2 f5 W0 C, Y' Z
% @3 ~6 Z+ H/ U+ H& v
/ j/ M' ~0 H9 E

, c* K" u9 A/ M5 ]% A: P+ p感謝賞圖
: k' ?4 A* u& _, k7 A/ c
0 l1 \; }( U, X5 g( p& R/ k1 M. M' z9 k2 I: }
路線相關資料連結: Tony的自然人文旅記

GMT+8, 2020-11-24 20:37, Processed in 0.026549 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.