Bookmark and Share 刚出生的肉肉小拉不拉多!

刚出生的肉肉小拉不拉多!

09.11.15日出生的小拉布拉多,上照片咯+ v0 g7 \& n/ X
) n* a2 R  O( N- l5 b
下面照片是刚出生时候第一天的
* v% x  |1 |1 c9 i2 W$ p! b( ]

" v0 a1 Y4 N. O. |' [2 V; e& g  Z, R
( J4 Z1 E' Y6 Q

6 F+ [9 ^/ t- z给我感觉像小猴子,呵呵
$ p7 \4 t7 H3 v1 A* Q
0 l4 _% z7 z! X! r" Q5 H狗妈妈累得,生好小狗,立马进入梦乡了!! m3 M- t4 A* _/ A! h& x$ P. Z
; d9 d- w2 T7 F' z" i$ b" I
1 I$ Q! I0 H% ?( M) ^
呵呵  没有爸爸在的全家福!
2 I8 F0 Q( L- k) n) H( Q
5 X6 a4 I( s! d) U- F用绿药膏做的对比,呵呵,小拉拉的个头不小啊
% G, @% I, F# J' L8 J* i* j. \% ~) e  q# N+ x1 I& A
8天大时候照片,狗妈妈照顾得非常好,小拉拉个个象小猪!4 l8 ~! ]) Q! W1 @
6 m4 E. R' E; D/ \; ?2 \" C

5 g/ y1 {" _& u: H+ e4 a6 y
7 D4 K! M. e2 H5 G. w我很喜欢这张近照' G* \5 p/ q+ s2 M, H
# F  }" O6 i# Z% k6 i. b2 u
刚生时候和现在相比,有明显差距6 t1 K2 H! H! Q% T; U
5 K& ~0 g( w& w. i: ]. i& A9 H' d- x

$ ~+ i; v6 _4 n) G
( D6 U" {8 a1 V/ h2 G+ R: W; ^6 ?8 N1 q3 S: f2 ~  N
爸爸小时候照片
7 R6 k7 O0 x! {/ U
) ?2 l. U7 F. @/ c* K1 b2 p0 R- U( `+ q. \
1 H- s  ?3 {0 P$ u9 m" Y1 [) k
# c, D) c) n, D0 K
爸爸现在时候照片+ f1 K" m* u# }# l0 I$ `

) m. b8 X' |$ n7 ?6 ~2 {/ t3 Q# ]
2 q, H( }: l+ s( l
希望喜欢拉布拉多拉不拉多的朋友和我一起交流" H& w% c6 k: h/ C
% Q- c0 J' K8 V+ d
QQ:382524142

; s2 P, A' H4 x: n$ L0 [* E9 q0 S- FMSN:[email protected]
" _: t5 \6 L( _# {Tel: 13063632211

GMT+8, 2019-12-6 02:18, Processed in 0.027881 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.