Bookmark and Share 刚出生的肉肉小拉不拉多!

刚出生的肉肉小拉不拉多!

09.11.15日出生的小拉布拉多,上照片咯+ U" [  j5 e6 \/ B4 Y7 M* F
# m0 j7 w2 ]& @0 ?$ ^5 P+ `& A5 F
下面照片是刚出生时候第一天的
3 S/ D1 r2 p1 [. F
+ K; b  }( |) k5 ]

1 B/ C  m' K+ c9 B# U1 q9 a1 c3 f+ q2 w6 C. w/ Z

$ _5 \1 z; b8 a: v给我感觉像小猴子,呵呵% {* }* s# t1 C6 B) t
8 }0 k# \& p9 t- f
狗妈妈累得,生好小狗,立马进入梦乡了!
7 ~: ]# L5 B& W5 Z) u- X9 R8 m
! S% N% i6 l/ Y. P
* O8 q5 v9 J. v. h1 {5 P呵呵  没有爸爸在的全家福!% K$ }, V  b" o, z/ L& J

" x9 K! n) q- [5 R) C用绿药膏做的对比,呵呵,小拉拉的个头不小啊$ R& Q2 X& r2 h) D; u, N

2 j& `9 b1 D5 @5 ]- v8天大时候照片,狗妈妈照顾得非常好,小拉拉个个象小猪!
. k6 F% M+ Z0 [6 c7 G) p% w/ c6 x5 f3 p6 D

$ K* Y# h5 A4 F9 B7 k& E" P( z4 S1 Z+ r7 w+ L
我很喜欢这张近照
; W3 Q: K) l0 _: c* i! `# i- U
! o& Y6 c6 ~9 m刚生时候和现在相比,有明显差距; d$ K2 y# Z/ N! ?5 K

9 K4 G6 `4 @2 ^3 F& ?
7 M5 H# m' _5 r0 J# T2 C
* _9 w# \  n5 L! B
/ y0 c& s) S6 b( ?5 U2 F爸爸小时候照片( I$ W* o' X1 D8 J
( r" U# l) b) Y: ?
( W7 }) G9 N+ }1 v* [: v
' C! @5 @4 y6 ^. p  g! ~

! Q$ T# j- Y# A1 w爸爸现在时候照片
# k5 `4 G; E( x! _0 |
) P# V/ z3 G- Z: m6 `4 M7 Y- i4 E# ?

* V1 L6 k0 t% e7 F( |- J希望喜欢拉布拉多拉不拉多的朋友和我一起交流
3 c. X% [- ~" S3 i) J+ L1 u3 x) q9 G$ L
QQ:382524142

+ P; G/ d1 R! JMSN:[email protected]$ c; F! \1 \' N7 N* ^4 {0 C% K1 V
Tel: 13063632211

GMT+8, 2020-7-12 18:46, Processed in 0.025699 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.