Bookmark and Share 丙戌年春牛圖

丙戌年春牛圖

丙戌年春牛圖5 L5 ]' C  C- i/ o

* F- _0 B" c) x/ b0 ?1 S0 K( w9 K" b$ m% H- N  g) K
在一般的通勝內容,春牛圖是不可缺少的一環,整本通勝在開頭和結尾,都會放置春牛圖和一些預測寓意文句,而在通勝開始的春牛圖是今年的春牛寓意,而在結尾頁的春牛圖則是明年的寓意內容。而春牛圖的寓意,亦慨括了各種陰陽五行對本年的影響。就以正月初一的天干地支所屬的五行來寓意了全年有的順逆預測4 E) l7 \9 W. d, i2 R

2 M5 V5 L+ e9 k" W丙戌年春牛圖
( b/ C" d7 q: z9 v5 B+ O
7 O' i7 @' r* L9 Q5 g+ [/ t* R春牛身高四尺,長八尺,尾長一尺二寸,頭紅身腹黃,角耳,尾白,脛青,蹄黑,左繳口開,籠頭索用白色絲繩,踏板縣門左扇。
* ?1 V9 j1 S9 V' T' v3 m) _芒神高三尺六寸五分,如童子像,藍衣青相機袋,平梳兩髻在耳前,罨耳左手持e-1,鞋褲俱全,左行纏懸於腰間,鞭杖用柳枝,長二尺四寸五色絲結,芒神晚閒立牛後左邊。. V4 c, t" o2 L$ b

. h* R3 }# U2 Y9 y( b# @春牛圖詳細查閱方法 春牛的身體部份 意思 # h( n; D; W# q5 |& }$ S% z0 b9 f
身高 代表四時 (四季)
% U4 v, b  @- ?7 a7 K牛頭至牛尾長度 代表八節 3 l' P4 F: `! K1 @$ n7 I4 p) _
牛尾長度 代表十二個月令
# b9 k: `1 I9 t* k9 G7 n牛頭的顏色 代表年干* ; _, ^: G8 s. y6 t
$ A7 Z, x& m& m' O8 `

TOP

Re: 丙戌年春牛圖

好深奧啊 000a
個人相本
http://www.flickr.com/photos/chrismadlax/sets/

TOP

GMT+8, 2021-3-9 08:40, Processed in 0.030993 second(s), 7 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.