Board logo

標題: 刚出生的肉肉小拉不拉多! [打印本頁]

作者: txpasbhg    時間: 2012-3-20 09:28     標題: 刚出生的肉肉小拉不拉多!

09.11.15日出生的小拉布拉多,上照片咯
' D5 L4 |3 ~$ i( M4 i( M& [; U$ R6 F' v! ~; Z. L5 _/ d+ N
下面照片是刚出生时候第一天的
3 r, {, R. f$ t/ t. f. ^. w

- R, u9 d0 d- _( n, a8 u( R9 n/ M. c" r$ R0 G2 E3 d
" \' y7 f% H+ |
7 e; Q" s% _% x- N- I5 e6 J
给我感觉像小猴子,呵呵, v! @) D$ W/ w2 T

+ J( F( C8 Q2 K$ S狗妈妈累得,生好小狗,立马进入梦乡了!6 l; s, S+ H& y# j
2 Q% Z# E1 I  ~

1 `7 F1 @6 p  l$ W7 J$ I2 B呵呵  没有爸爸在的全家福!7 L) b& ^4 r7 [+ |7 r' b

9 ]3 m8 O" X; P( v. ]& p用绿药膏做的对比,呵呵,小拉拉的个头不小啊
8 n6 g1 d# d( E' K% I' O/ D' M- e4 j/ T
8天大时候照片,狗妈妈照顾得非常好,小拉拉个个象小猪!/ c! f4 U. S- D

- ]" b5 E, Z! N% w( ^) G, x$ N- b' B* {# _
( R2 [- G" s* \
我很喜欢这张近照
& ]! {* M4 b; t2 V2 a' E2 C1 ~( ?' n) T* A
刚生时候和现在相比,有明显差距
1 b7 |7 A6 K: M3 P+ Z+ o9 T0 J$ X& T0 i/ i6 Y. _5 f# @7 d$ U1 G* c
; M+ s3 a: j7 |* r4 J
) w% ]+ r& k6 e7 h
) H2 B9 J: R5 T% x
爸爸小时候照片' ?& @" b. W0 r, M5 q# x& S# d

* G& M: F7 j6 y& I: b1 Y# w9 t' B
. }) d) A; z0 w2 |4 T* Z7 W4 R: K6 J+ u

) Q4 u! [5 M: Q. ]! A爸爸现在时候照片
% c: _. M9 Q6 [8 E8 i
* u) h$ s- q1 n! e% M: F
. j/ B9 _! x2 b5 D7 d' m0 A0 h6 a- t) ^0 Z! x$ `: F. `
希望喜欢拉布拉多拉不拉多的朋友和我一起交流
; R- ]. h) k& r% I  A; n7 ?
) o5 ]# R- l; v% S+ ~5 lQQ:382524142
9 N- _0 d5 y9 x. D8 O
MSN:[email protected]
" i$ `( Z9 f  W8 }! @. UTel: 13063632211
歡迎光臨 世界初攝影團 (http://olddo.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2