Bookmark and Share [E-520]香水美人.....

[E-520]香水美人.....

香水蓮花......' I  k: l; c8 _' o! [
見鬼了....8 Q: w5 I+ E) j* T- [
這季節哪裡還會有盛開的蓮花~1 F, _; J" j8 u/ S/ x
嘿嘿嘿!!!!!
& ^8 g! x2 ?. W; P1 P! b原來這是好久前拍ㄉ......( P( ~9 A& F* [/ y
第一次拍花真的好挫折~~( N- E& D1 a1 X/ A
因為花不像人一樣會動姿勢會變表情~0 a+ t/ _3 x1 ]) {3 @
它就這樣站穩穩的看你怎麼構圖~怎麼去拍它....6 r  N5 k6 k6 q- q& U2 G0 }; b
也第一次這麼深入的去探視花的結構!!* j8 B6 g* Y* A9 V
真是美呆了.......
8 ~) I7 f$ e" y" W  {
/ C1 m" h  L, f2 O2 n
拍完後的感想就是.......8 c8 m) Y1 E) J' U
我好想買微距鏡喔!!!= =: \3 H3 y/ ^4 Q) ^

' W8 u- P* l3 B
2 g* O2 ^4 N1 q2 i% L% e  Z0 S#01& \/ p& s# ]) y' V
6 w, v: s) U1 p

% y' e/ w* ]8 d/ e& ^2 ?- b9 W" u' O#02
5 P. o+ u/ J" t7 H9 g& P: o
# S. o( Y& {* U0 c4 i& s5 Z% v/ {( r
#03: G! e: {# q$ }. R. N

0 ?4 r( x+ a  ?2 q3 e, [! a! @6 ~8 U; l7 z3 y
#048 P2 j5 L4 V% o  B, R
% J  b: J' ?4 j% g6 S- K( u

$ ]7 H( N$ i. {/ t#05
3 W3 Z" V7 B/ |0 U/ `6 r# D+ B' _3 S9 L! [
' f9 K; x1 \6 p5 X8 v- }1 a4 ^
#06
& q5 [. U$ S) p8 q/ W) K- u4 O8 {" D- a( ^4 ?, b4 `' R7 e; J

( }# g8 y' q) i' t, U* y0 k: g/ d#076 V6 _/ D* D& \
; N7 i& k7 r. C/ M8 }

" K' w2 H5 I7 a( j& M. H! `#08* I/ U; V, `2 j" ?+ [* i
( v* o8 A( B: }+ g$ f

5 @5 _8 H+ u; z/ W0 _# ]#09
/ d/ F; K) ?/ i. r$ {
. e, o, F9 J1 N- J* O* \. i& o" ?' G2 Y/ W" a
#10, j8 a9 E5 k2 L# Y; I; B

& c$ s# V; M% d- u0 L
/ |4 _9 W( A2 M0 {5 n5 Z+ P#11
- m# |( Y/ d, n. p( d- N! z& w
. O8 i+ V& B5 ]5 D; F+ i. N6 c9 ?& M1 f( g# S2 X
#12
3 V2 c: K* h: K% j* s9 s; P! H4 B1 G- D' c' K2 t

0 A# R0 d/ S! `. n8 `* V, C: I& w% p#13
. k5 ~4 W) B" @' ]" ~! T! L* X5 y8 e
# @/ B8 o. o6 V) A: L5 J( b) _9 X1 E8 E9 h  }
#143 b1 d2 t) q! O; |& g6 e: G3 L

( r( q8 d6 v- d9 @5 d" ^
$ Z3 Z' `3 s# c#15# W7 Z- [, ~2 b- N  K0 K; w

: Z6 Z+ s' S' g# R. n
. z( V$ }4 v# r1 }$ ]" [#16: O6 |2 s* Z) ?; R. J" S* j

* ~  k9 Y7 \0 j/ {: O% P" r- a& `$ x: c! I. p6 U
#17
- A* f8 |. W) X2 k/ h( F3 [9 i' ^7 i' e- @- v3 z

" J% D6 J! e2 \; O: T: X5 v#18- r" n5 l, e  B+ `+ f% E
+ X) |# a1 w' i4 z7 X0 ~5 T
: x# `+ G# \( w7 F& V
#19
) w# h# K  ?8 r: M* p8 _- f& @% B9 j6 A' N+ e! s

( b7 S. ]5 s/ b! q7 T#20
1 y( _8 K0 H; y+ R; M' T/ D' m' D
) O3 {! ]5 b5 }* o5 `1 a3 A

" f# n# d1 X8 C/ m3 O5 |
; }: ?  ]* `* `) [
我的無名: http://www.wretch.cc/blog/n1006n <-拜託你來看
我的MSN: [email protected] <-拜托來做伙

嗯...豐富的色彩~~
$ X9 p0 U4 e& a) \5 U' G是用70-300拍的?
E-1 & E-3 & E-5 & L1& EM5

TOP

嗯...豐富的色彩~~
: N" f. _% g( k. d9 r是用70-300拍的?8 G- q& _6 e) P8 }
kevin02 發表於 2009-9-14 12:49

/ z; q0 A7 v5 Z7 s- h. f$ z+ s8 S- X7 a/ q0 V
是ㄉ大大!!!!
我的無名: http://www.wretch.cc/blog/n1006n <-拜託你來看
我的MSN: [email protected] <-拜托來做伙

TOP

GMT+8, 2020-10-1 16:51, Processed in 0.031569 second(s), 6 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.