Bookmark and Share [器材] 隨身印相機 FUJI PIVI MP-300

[器材] 隨身印相機 FUJI PIVI MP-300

本帖最後由 chris 於 2010-6-8 23:20 編輯
) e2 X  `2 q3 u- Z" E* ]olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
$ z' r* x# f" U% K6 S* }5 e這玩意並不是新產品,出了有一點時間了
; F; L6 O, |* I+ e世界初攝影團 攝影技術本位的網站骨狗隨便查就有一堆開箱
8 {1 y) G9 h1 u/ x  A; |世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團. Z- ~6 }2 c) N' c
從小琉球回來前在碼頭附近有間店在幫遊客把數位照印製成明信片olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl30 M9 X- q/ w, `; U; A. B
讓我聯想到有隨身印相機這種東西....世界初攝影團* S! K0 g+ f  [6 Z! F4 K) }
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3+ ~2 @9 h$ h4 M" F0 {: S
當然這種機器不是只有富士有做 ....olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3% z& j( D" E2 r
世界初攝影團 攝影技術本位的網站/ t2 T1 m; G- x' b' X
但以體積來說世界初攝影團. y# g9 p: F: K, z" w4 n
目前看到富士PIVI MP-300跟寶麗來 POGO的是比較小的
+ {- ?& T6 c+ @富士PIVI MP-300畫質較佳,
4 U: K9 u4 t! L8 |/ a! Q相紙吐出來後會慢慢顯影出來,這點會讓人有期待的感覺4 Z, U* h4 ^: z& a( L& t
但就是列印區小了點,相紙較脆弱olddo.com9 Q$ {! E! e/ e! \5 `* t3 }. t
世界初攝影團# K6 }5 K+ q- A& D7 D7 ?3 H: r. D9 d: h
相較下寶麗來 POGO的相紙耐水不怕撕還可以直接當貼紙也很讓人心動
4 @1 s$ F5 t  M' b6 F) u$ d9 L9 l世界初攝影團 攝影技術本位的網站只是畫質相對較粗....色階上的表現也不如富士PIVI MP-300
+ j2 z5 n. L/ c" b2 d: T世界初攝影團
  ?, k1 o! I0 b# D& x" [olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3最後選了畫質較佳的PIVI
7 g2 {  J- r2 P8 w# q  A& oolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3olddo.com, O) N- o6 F1 S) Q: e0 d  H, K

, e- C/ R9 D. |9 o9 _- Q' \3 Nolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
! ~# w$ ^- [. Z3 r' r( Dolddo.com那個相紙要小抱怨一下 ,跑遍台中居然沒有一家實體店面有在賣....世界初攝影團6 l* l" I/ [; A4 ]- ^2 c5 _# D2 r
台灣恆昶對這點不知道有什麼看法...
/ \5 F, b1 \; j, o世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團+ T5 Y1 ^- b5 P3 Z+ j
用USB線接上相機,選好要印的照片按下OK就可以了世界初攝影團) S- K3 v! w$ p9 d7 N+ W

2 }* y4 h& }. [3 Lolddo.com
# R9 {' p/ m; E# a/ S$ Z+ g" r世界初攝影團
! o( F0 M. J7 F印好的相片會慢慢吐出來.....
, F. Q) B0 {# m% O9 ~: o; @2 ~4 D. X

9 w6 l) X& ]5 ^+ w' X; `世界初攝影團
4 P: X8 ~2 L3 }4 Z' Golddo.com大概一分鐘後就可以完全顯影,看到自己拍的照片印出來拿在手上看....
0 h4 v: S7 |- y2 Dolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3才能體會到它真實存在...而不只是躺在記憶卡或硬碟裡一堆冷洌的數位資料世界初攝影團 攝影技術本位的網站$ T* Z! }, o% Z9 ?- U
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl34 |# M+ X% x3 s- i5 C6 W

* {# n  Z& X" T, y9 j- _8 x/ Bolddo.com
5 O' U# h* F# q4 S- ]  aolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3MP-300與POGO 的畫質比較
; I0 H" ~5 |* y  Qolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl39 t* Q5 B: L7 w+ L" }
olddo.com9 `5 {4 `: U8 S% l
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl30 p4 \& `+ \  a0 t# T' b

我想應該沒有....
個人相本
http://www.flickr.com/photos/chrismadlax/sets/

TOP

GMT+8, 2020-8-8 19:49, Processed in 0.028250 second(s), 6 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.