Bookmark and Share 2012年第一季武陵農場攝影之旅照片心得分享區

2012年第一季武陵農場攝影之旅照片心得分享區

P2110101.jpg
2012-2-16 22:39

' y9 B5 `- F6 w$ qolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
' I. B* l1 z+ p6 J5 j# l6 R世界初攝影團
P2110131.jpg
2012-2-16 22:39
olddo.com: k) H5 p, z. h
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3! R2 ^; i' ]3 K2 B% E3 X8 q! Q
P2110192.jpg
2012-2-16 22:39
世界初攝影團0 G$ I, I% }, _) z0 \. H3 |% m
世界初攝影團" K3 W5 Q! ~3 v; O% W
P2110196.jpg
2012-2-16 22:39
olddo.com& `4 x* E+ }2 j$ @  D6 q

7 c( B" \: S7 s: k, j世界初攝影團
P2110483.jpg
2012-2-16 22:39

  [9 A& g$ J* h6 B" C, i8 v世界初攝影團) y' M2 B; G1 }* B) O8 R/ g
P2110486.jpg
2012-2-16 22:39
世界初攝影團 攝影技術本位的網站. c$ y, B# L: M4 s

% \9 |/ G2 U: U1 b4 qolddo.com
P2120286.jpg
2012-2-16 22:39
# t) p7 X4 c7 {8 S- a  s

4 S0 }8 H2 v# u7 U' u世界初攝影團
P2120300.jpg
2012-2-16 22:39
世界初攝影團$ v  @( l+ [+ V  A" F9 R

4 W+ a! Y" }7 v: K0 O* tolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
P2120330.jpg
2012-2-16 22:39

3 H  m2 R  J7 C: ^世界初攝影團世界初攝影團 攝影技術本位的網站( S! P+ r5 F! e6 b: l+ s
P2120345.jpg
2012-2-16 22:39
1 Y' J5 V8 I  ]: r. o& X

$ `; E3 `$ G. tolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
P2120402.jpg
2012-2-16 22:39
olddo.com% e* @  s3 y0 R( U; [
世界初攝影團 攝影技術本位的網站% F7 V' O0 P6 N) w
P2120560.jpg
2012-2-16 22:39
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl37 z0 [* p* W. u5 D; n% ^1 B
olddo.com: J( i9 F* x" g' K/ P. N
P2120570.jpg
2012-2-16 22:39

9 ]4 b* v' \' \" H' v世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團1 J- i$ r) Q3 q8 s& }4 @& k
P2120571.jpg
2012-2-16 22:39
& r$ e3 r% w, K2 I

( B; Y& ?- x$ X  F世界初攝影團
P2120572.jpg
2012-2-16 22:39

  k; k& h) Y: m8 e; wolddo.com世界初攝影團 攝影技術本位的網站3 t, K" p2 S) g9 t" v" F- x% S. s
P2120594.jpg
2012-2-16 22:39

# E& U* @# g; M2 O) {& Z* Volddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl37 k2 l- r6 y6 ]
世界初攝影團 攝影技術本位的網站0 |& ]9 o! Z6 ^9 M2 I
P2120602.jpg
2012-2-16 22:39

! P0 [0 Q4 C& e' l, {- Y世界初攝影團世界初攝影團 攝影技術本位的網站4 h, s3 V; e5 j' ]2 u- n8 N
P2130558.jpg
2012-2-16 22:39
olddo.com* a5 T8 X9 L7 L# w* B+ O

6 q, B) d5 `" r3 Y( S  c- O' Z
P2130635.jpg
2012-2-16 22:39
P2130561.jpg
快門按下的瞬間,攝影的技術也表現在那一瞬間。

照片裡的武陵比起親眼看到的還要更勝一籌啊

TOP

P2110029.jpg
2012-2-19 22:44

/ E2 t* b3 Z4 K7 a2 g; X世界初攝影團- n+ e$ R7 D. {* l: z
P2110044.jpg
2012-2-19 22:44

* }& U0 R: I5 A9 w# M; f世界初攝影團 攝影技術本位的網站
% M+ i* p; d9 z6 C: l( [) X世界初攝影團
P2110046.jpg
2012-2-19 22:44

! y* c( Y1 A" X! q$ |, ~1 r世界初攝影團 攝影技術本位的網站" @4 k! E( |- n" z
P2110047.jpg
2012-2-19 22:44

  Q4 u/ q/ \) W% R! N7 B& golddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團& m: n0 q9 [" H+ F
P2110101.jpg
2012-2-19 22:44
世界初攝影團/ t7 u/ ]1 a; R' R6 {+ h" ~; b
olddo.com" x4 \8 E/ r" s( K- O
P2110131.jpg
2012-2-19 22:44

6 M2 m7 n* O0 X' X/ K7 A+ c7 f$ Jolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3世界初攝影團 攝影技術本位的網站  [( }  [/ m; c9 `' u0 I; K! v
P2110141.jpg
2012-2-19 22:44
2 Z4 {  V0 d2 [; l

0 r- s+ f! W' H# q1 d- k世界初攝影團 攝影技術本位的網站
P2110149.jpg
2012-2-19 22:44
世界初攝影團- s# V1 D& g; j6 ^
世界初攝影團 攝影技術本位的網站  H5 p0 ]& g  }# J  v8 P
P2110150.jpg
2012-2-19 22:44
世界初攝影團% r9 s( E' J. f6 N! v

, R& T: m  C! w; h  d; o* @9 h/ Solddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
P2110151.jpg
2012-2-19 22:44

: @& r/ c/ T. x! q1 C4 M$ F* A2 Z. ]* e. _- B9 g+ B5 o2 f' q6 A( g  Y- d4 o
P2110152.jpg
2012-2-19 22:44

5 m) u# e: C; `  Z世界初攝影團 攝影技術本位的網站世界初攝影團# S# _9 {# w3 Z5 d$ j
P2110153.jpg
2012-2-19 22:44
世界初攝影團; t- o6 S& b6 B, d

% G3 \( z) D: x世界初攝影團
P2110154.jpg
2012-2-19 22:44
世界初攝影團4 y, o* J) X7 K% b3 d9 V% V' `8 u; l

: N. j, P6 d( ~, I* ]; J8 M世界初攝影團 攝影技術本位的網站
P2110169.jpg
2012-2-19 22:44

1 C0 J+ u5 d& A. M0 w: s. Solddo.com5 T: ]( S. a" U
P2110228.jpg
2012-2-19 22:44

, I' ]) }1 c+ |' polddo.com
0 a# S  w( `; s* R# q0 h* a2 J- i世界初攝影團 攝影技術本位的網站
P2110236.jpg
2012-2-19 22:44
世界初攝影團! j0 O3 }1 U" X' e1 R* E

5 v9 C9 l/ S5 `6 M9 N) v世界初攝影團
P2110254.jpg
2012-2-19 22:44
P2110267.jpg
P2110440.jpg
P2120212.jpg
P2120267.jpg
P2120286.jpg
P2120300.jpg
P2120539.jpg
P2120550.jpg
P2120560.jpg
P2120566.jpg
P2120570.jpg
P2120594.jpg
P2120596.jpg
P2120602.jpg
P2130550.jpg
P2130558.jpg
快門按下的瞬間,攝影的技術也表現在那一瞬間。

TOP

水 水 水 非常棒 !!!!!!

TOP

本帖最後由 zero999 於 2012-2-20 00:48 編輯
2 E& ?5 _( R. L* f; M/ g世界初攝影團. i: J5 J" W! s5 I. s8 z4 a1 h
世界初第一季福壽山&武陵賞櫻團 ~ Part。1
7 y6 G3 E2 Y9 f拙作出品 ~ 請多指教!!
& F/ t9 E) W( R* O4 o' uolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
P2112582.jpg
2012-2-20 00:10

5 f0 Q9 x9 ?8 O; q, p世界初攝影團olddo.com9 H# p: ?1 U) Z, ^2 B9 Y# C+ C0 F5 W
P2112763.jpg
2012-2-20 00:11

; P+ _) c/ J* R) V5 k, uolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
8 {7 L1 D, l& {1 l3 Golddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
_2112510.jpg
2012-2-20 00:12

& K) E; ^" Y( J9 Oolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3olddo.com: G1 G4 y  [6 e* h. J* U
_2112522.jpg
2012-2-20 00:13
( e' T  r. w* M) ]" w

5 A* J! U' X& J% [世界初攝影團
_2112553.jpg
2012-2-20 00:14

- d' }0 n+ v- x* wolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
1 }) j3 S! M- S  t$ F9 }
_2112597.jpg
2012-2-20 00:14
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3: O% H1 k% i, Y, u3 E$ |9 |0 q
olddo.com) r+ C1 d9 u- w# q7 s
_2112694.jpg
2012-2-20 00:15

; j# s" Y& G, O+ d/ T8 R$ G0 b世界初攝影團世界初攝影團( F& }9 \+ Z- {; c3 U0 B( \- o9 _* n. e
_2112698.jpg
2012-2-20 00:16
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl31 X& |& @' F, `+ G0 D8 x
olddo.com* T9 H- y' V/ ]
_2112773.jpg
2012-2-20 00:18

- W, k4 f+ O8 z1 P: N世界初攝影團1 r! F0 ~+ H8 y' R$ C
_2112782.jpg
2012-2-20 00:19
olddo.com/ k( R! a" S" q6 ^$ [- ]

7 N; e$ N5 {0 m5 V* [1 \olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
_2112791.jpg
2012-2-20 00:19
世界初攝影團3 `( |0 Z4 y! @$ I" N5 |* A# L

3 L6 T. o# {0 B: V# P世界初攝影團
_2112859.jpg
2012-2-20 00:20
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3: F: Y! l7 w( ~) b

3 I* b6 t: H' r5 x世界初攝影團 攝影技術本位的網站
_2112877.jpg
2012-2-20 00:21
世界初攝影團( I3 S9 G& @+ D$ f. n& [9 S

$ u$ I! y1 A+ W; B" O3 O6 [/ Bolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
_2112882.jpg
2012-2-20 00:21
世界初攝影團1 I, i+ E( h' V* ], B9 m

5 v0 o" ?! u1 R世界初攝影團
P2112535.jpg
2012-2-20 00:22

3 v, e8 g. @- s: Y. u. Lolddo.com世界初攝影團 攝影技術本位的網站8 e5 C; a# ^# y
福壽山星軌.jpg
2012-2-20 00:23
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3" i& N* m4 x6 q% t2 H0 f
olddo.com( R9 v# v2 \" g8 g; G
_2112735.JPG
2012-2-20 00:24
, C1 }4 j( t  g0 s+ i) Q
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3; g7 S4 [+ A9 B) M# \7 z
_2112768.JPG
2012-2-20 00:24
世界初攝影團 攝影技術本位的網站: {8 u0 h& E0 @/ `4 n
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3+ l$ D) ?2 I$ u- z
_2112774.JPG
2012-2-20 00:24

- ^) E3 r& r5 d' F! V世界初攝影團 攝影技術本位的網站
& ~2 S: @7 ^# M1 Solddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
_2112912.JPG
2012-2-20 00:24

) u/ ^8 ~8 ~" A' J世界初攝影團
% I' I+ q2 Q7 K0 R& s0 J( m0 n' N世界初攝影團
_2112926.JPG
2012-2-20 00:25

4 x) \) [% ~2 C7 _olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
7 I4 h& m6 R, w' m' l* c世界初攝影團
_2112930.JPG
2012-2-20 00:25

, ^5 r7 v( Z, Y( P( d! Rolddo.com
* n. P6 J9 t( |( q% r  j世界初攝影團
_2112959.JPG
2012-2-20 00:25

/ u" ?  u# \6 j% _$ M世界初攝影團
0 d) b1 o3 `7 O  \8 }) @
_2123302.jpg
2012-2-20 00:39
olddo.com& \4 H# Y4 {  s9 f  u) Q

1 q1 k' }# U( P0 x* D2 _4 t) s* J世界初攝影團
_2112613.jpg
2012-2-20 00:40
世界初攝影團9 a* m! E- s3 C2 A+ ~8 i% f

$ [" T# L8 X: b+ M2 F( O* G0 z, Q世界初攝影團
_2112640.JPG
2012-2-20 00:40
世界初攝影團7 }  ~8 A0 |2 z7 w4 R

8 P9 X" y0 j1 j, H* Q7 h) E: ?世界初攝影團 攝影技術本位的網站
_2112653.jpg
2012-2-20 00:40
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl35 A0 y, x% g# q5 v
世界初攝影團 攝影技術本位的網站8 _. F3 V' ^3 g' {1 p, m/ ?
_2112654.jpg
2012-2-20 00:41
世界初攝影團 攝影技術本位的網站$ R. m$ u8 V; C. U+ W/ O. ~

! P  E/ u: u0 R2 \0 S# i6 T& `& v- T世界初攝影團
_2112674.jpg
2012-2-20 00:41
世界初攝影團 攝影技術本位的網站' q$ p, [) q9 a: i9 w- D+ }+ V
olddo.com* O7 z9 W6 r/ J# w
_2112701.jpg
2012-2-20 00:42
世界初攝影團( }! J8 i* z* p
世界初攝影團 攝影技術本位的網站8 }! }5 w+ a% f' b
_2112802.jpg
2012-2-20 00:43

5 S$ K2 O% }! w4 f( {9 y世界初攝影團 攝影技術本位的網站olddo.com* t) ^4 o- R  H+ ^6 Y" }$ o
_2123157.jpg
2012-2-20 00:44
世界初攝影團 攝影技術本位的網站, W5 U: P% S# {1 K" u
olddo.com4 L7 e5 k  X" K$ [
_2123185.jpg
2012-2-20 00:45
6 N4 i5 q0 g# X4 o6 Z# {/ O

0 E, s: C7 U7 v  n+ [3 h+ g世界初攝影團 攝影技術本位的網站
_2123258.jpg
2012-2-20 00:45
olddo.com0 h3 j& P4 d& k  x

; v' ?; w6 c+ F世界初攝影團
_2123260.jpg
2012-2-20 00:45

7 m) n# Z0 k4 t: f) B5 I4 m世界初攝影團
$ \7 O% F0 I6 v8 l3 |2 J4 A  ?: V世界初攝影團 攝影技術本位的網站
_2123286.JPG
2012-2-20 00:46
世界初攝影團6 h% m- p& G* u* d4 F$ h
世界初攝影團 攝影技術本位的網站9 ?# L" N$ H. Q4 w9 R* a& P
_2123288.jpg
2012-2-20 00:47
_2112704.jpg

TOP

我只是起來換個氣然後又下企醬...
6 H. Y& E) h' F% ~7 w世界初攝影團>_<
我的單眼窩
E510(無名)

我的心情居
EJ2705(無名)

TOP

回復 6# JFL峰
% g9 o4 C. n1 ?olddo.com
! U# @# F  @! L+ N$ tolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
( \( k& T8 n) yolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3峰哥~這樣不行,作業還是要交

TOP

世界初第一季福壽山&武陵賞櫻團 ~ Part。2世界初攝影團& N" T, h4 P) s) Z) u( K
拙作出品 ~ 請多指教!!
* n/ \) y/ I( c: ~5 L: R! aolddo.com
, A0 t$ A, a4 l9 Q% ]4 f世界初攝影團 攝影技術本位的網站
_2123377.jpg
2012-2-20 23:18

( R, m7 W7 @& j6 W$ ~1 oolddo.com
$ q$ C5 q( x7 m* K4 ]3 o* R世界初攝影團
_2122976.jpg
2012-2-20 23:18
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3- x1 H( \1 q  s1 C2 @9 \

- S$ Y% l' \* ~  {. c" J6 polddo.com
_2123023.jpg
2012-2-20 23:19

5 B+ ?1 |5 z' u! i% \: Yolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3# p4 N! h& d, [+ A' ?! @+ a
_2123028.jpg
2012-2-20 23:20
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl38 t3 }2 m5 z4 [% w

& p/ e7 V0 U# T- v世界初攝影團 攝影技術本位的網站
_2123090.jpg
2012-2-20 23:21
世界初攝影團  a) s% q# y5 g
世界初攝影團 攝影技術本位的網站' ~2 Q8 C5 r3 D8 X9 i: Z0 q
_2123150.jpg
2012-2-20 23:21

$ k9 C6 N. u! W7 X* k
5 B- ~. a' R* P. t- v# iolddo.com
_2123227.jpg
2012-2-20 23:23

* A9 O+ a1 M- {  ~世界初攝影團 攝影技術本位的網站
. h7 B2 Z4 Q+ z4 M' kolddo.com
_2123344.jpg
2012-2-20 23:23
世界初攝影團2 z0 N$ b. @3 g, L

. l" X" m/ B9 R5 U% n- i  c) S7 b5 yolddo.com
_2123357.jpg
2012-2-20 23:24
1 g4 x& L) A' o( I8 K0 q  J
世界初攝影團3 O8 y6 f8 G+ F# m  Z  ~" a# t
P2133458.jpg
2012-2-20 23:25

0 S0 @, O3 |$ C' S世界初攝影團
# w* U- k0 I6 v0 ^0 d世界初攝影團
P2133469.jpg
2012-2-20 23:25
世界初攝影團 攝影技術本位的網站! W9 B& G8 K9 D

  c: X1 M0 j6 ], k, ?, @: R0 u
_2133578.jpg
2012-2-20 23:27
世界初攝影團7 ]/ u1 p9 |% W: V

- x* u* }2 `+ p世界初攝影團
_2133587.jpg
2012-2-20 23:28

' L: w. _( ~) R5 j5 h, @世界初攝影團9 o, L4 M  f- Z2 H
_2133595.jpg
2012-2-20 23:28
6 l* X1 F7 E3 ^/ {+ n& p

( k" w0 s4 ~! C- L7 q8 B' c, |
_2133596.jpg
2012-2-20 23:29

6 E  V7 x: m7 B3 c5 {" Z3 }世界初攝影團世界初攝影團* u! o4 ?+ q2 M, n! `  X
_2133598.jpg
2012-2-20 23:30

! \2 h: z, d* D8 w世界初攝影團 攝影技術本位的網站
, g+ p' |7 S4 Tolddo.com
_2133662.jpg
2012-2-20 23:31

$ L1 D. C4 v, i% G1 R  P& U" N. W世界初攝影團9 W' n- o' I7 K0 l$ ~
_2133697.jpg
2012-2-20 23:31
& M+ U( S6 u' D- q) i% X% i

8 N- K! ~2 y% X# O; Wolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
P2133647.jpg
2012-2-20 23:32

/ g2 L! b* n$ M5 lolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
; L/ J% a  J* N5 B# w8 W& g+ Y5 Y! b
_2112817.jpg
2012-2-20 23:32
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl35 _9 @6 E  B) t" U/ W

4 E+ @; m, T1 [olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
_2123220.jpg
2012-2-20 23:33
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3' [- T  m1 D: T
世界初攝影團 攝影技術本位的網站1 a, }, D5 }3 R: t+ T  u
_2123236.jpg
2012-2-20 23:35
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl38 g& T7 t3 ]5 v2 \! l: b
olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3, d# d# w; B- h3 {' l  n8 d
_2123351.jpg
2012-2-20 23:36

2 J! m1 ?* c) ^0 t0 Iolddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3/ ]$ ]+ x& A" {. z* I
_2123365.jpg
2012-2-20 23:38

; ?4 |3 s8 C" E- f) R! \$ w7 p. l世界初攝影團+ u3 H$ g1 V9 n5 y' V% U" P
_2123386.jpg
2012-2-20 23:39

* E7 k( i- e4 \8 P% q5 B" @! `* x1 [" [olddo,E5,E3,E1,E520,E420,E330,E300,E500,E620,E30,E450,m43,世界初,olympus,zuiko,E520,E330,攝影,測光,教學,9-18mm,攝影教學,E-P1,E-PL1,E-P2,白平衡,m4/3,歐豆,E-m5,E-P3,E-pl3
- |1 L" M0 E" z! E9 F$ M  `世界初攝影團 攝影技術本位的網站
_2123388.jpg
2012-2-20 23:40

! c8 T6 ~, `/ i2 b, ^0 P1 }olddo.com
3 _& a- f% n( V  S* M: F世界初攝影團 攝影技術本位的網站
_2123392.jpg
2012-2-20 23:41
世界初攝影團. M3 j' W- y: W9 J  T) i

% \! T7 n" q2 r世界初攝影團
_2123400.jpg
2012-2-20 23:42

5 q/ D% f) p! c9 ]
/ C! v: w( h: w& _  M8 G( Tolddo.com
_2123403.jpg
2012-2-20 23:43
+ Z6 q' K6 C6 e
世界初攝影團  i, A, ]! }% |0 T* u
_2123405.jpg
2012-2-20 23:44
3 x: z! b1 m7 F0 P& F/ V# O
世界初攝影團 攝影技術本位的網站0 p; k, K/ a( l$ W+ l7 X' ~% u
_2133612.jpg
2012-2-20 23:45

5 `6 m% Y# m' P  E& B( K2 I世界初攝影團 攝影技術本位的網站
: ]  I% g# S6 O! w) E: ?世界初攝影團 攝影技術本位的網站
_2133624.jpg
2012-2-20 23:45
_2133572.jpg
_2133629.jpg

TOP

現在都習慣把樓蓋在臉書那兒,改天這邊也要回來建設一下....

TOP

GMT+8, 2020-9-26 09:54, Processed in 0.042137 second(s), 6 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.