Bookmark and Share [北台灣] [E-520] 狗殷勤古道(尾崙水圳)

[北台灣] [E-520] 狗殷勤古道(尾崙水圳)

本帖最後由 湯圓 於 2012-2-28 20:13 編輯 9 p8 g3 F, m1 P+ e
+ t9 z: ^! A0 K% E  f* r) r, O' B
從網路上搜尋到這條通往平等里的古道
: b7 K" J4 {/ B* B* N, j: V一路上均有水流相伴+ S) ?$ B% @0 U7 q- I# q7 ^
) h6 p( f% q. c" f
. w' W; @' F3 t

' H; m- n. f  A% x% K  z5 d/ X1 b& _+ e  W
1 \* A: a5 }# c* u1 w8 R- N  Q" d

# L" ]! H2 d; r+ R; N& t9 l7 }  H# i- g. F9 q

! p5 Z) ]+ X* X2 V, y ' E+ r7 [2 b2 Y0 R5 N8 u- k

* e% J" W% O% S- Z2 `. c
" I, f# e- r! O0 O) T2 C% Z  `
$ ?5 Z! [: @7 [! K
* i+ U3 c3 j3 T5 S! B9 H& v2 j
. d" c; s% y! h/ V! ]
4 V) h" I0 _3 k4 l8 a8 i0 V: G9 M  r! x7 S7 v8 j& L. K! p& ?

% C2 n) @. O2 n* u; l: @5 R& A 9 |, y3 t/ H" Z7 {0 i) X- f7 R

/ x8 t: o% o+ C1 v" i+ O$ k7 @% q$ l
- j* \- S' \3 L  J4 k" \
) p) F& Z+ t2 m5 r) t, t
) u# t" Q7 z3 l. j# [0 T% v+ E
7 M$ h# Q6 i9 U* Q9 X/ D7 m# x公平橋 - 水圳的源頭: {: }/ y" u$ \( X6 l; B3 l: V% |) b
4 S, \/ e* k1 y( _6 h/ B8 ^( M* x8 U

( ]% Q* }4 j7 E4 \, B# Y1 v: V" ?8 I0 d7 y: l  i

: w% X. l2 o/ s. {
% F& |: a  d& D" k/ N  Z9 @1 x3 a沒想到接下來卻是一大段的階梯考驗 5 W" A6 r3 o& ]- W9 H# j
難怪過橋後有座涼亭讓人歇息# I0 x1 k: }: h. q! [

8 Q( c' u# F, E4 a- W: f; w( f; F( n# T1 H( |! o% m2 ?( I  x( u

7 |) D2 j/ s) |, Z最後即是從這棟房子旁的小路走出來
3 a* S2 N! l6 t9 D- k6 Y; R1 d但是已不見春節期間櫻花盛開的景象了...6 Q) E; t  w* ~
0 o8 f$ C, ~" N) ?3 l/ Q
3 F; e7 ^' f# l# T- S

! Y/ J- P8 ~8 j5 q6 r還好平菁街43巷還有些櫻花可賞 :p
) j9 k/ q6 K3 d - i' r3 j1 x5 [7 K3 \; k* g

; j  T& B* k5 R
5 w) s6 U  n% p6 I, T# H6 ^, B( E  Q3 f1 @7 H% D
感謝賞圖 # s0 W+ R( R+ Z, D1 I1 ^

& X7 B, P6 F. i! H% G' y: [+ S+ x7 e! a: R
路線相關資料連結: Tony的自然人文旅記

GMT+8, 2020-11-29 15:11, Processed in 0.023950 second(s), 6 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.