Bookmark and Share 刚出生的肉肉小拉不拉多!

刚出生的肉肉小拉不拉多!

09.11.15日出生的小拉布拉多,上照片咯
) F. L* m. e- ]
4 q+ ~! X8 F9 b0 V7 M' x下面照片是刚出生时候第一天的

5 C( ]* U8 Q" S+ Z6 d, f/ ~, W
5 N' t9 g8 J2 N2 D- F/ O1 C
: l9 L( _6 [" i% @5 L6 d, e0 Y( B+ y6 u; r2 j$ ^2 d1 R
5 S6 C8 d" H2 G: i7 h& w
给我感觉像小猴子,呵呵
% O" d# K5 U& l/ {3 O- x0 k
6 P6 k% o8 \& R) i' C, Q9 @8 J1 O狗妈妈累得,生好小狗,立马进入梦乡了!
+ N) s9 h- M5 B. G
3 n2 z$ H/ \) P
- T+ n! ?6 s# P  U. v) Y7 ~/ M呵呵  没有爸爸在的全家福!
$ m: {) A6 R9 w( Z# S  \( i7 _& Z" `2 d! X: B
用绿药膏做的对比,呵呵,小拉拉的个头不小啊0 r$ X# ]  a$ U' _( l+ B
, T; k$ B' \; M% q, m& l1 _
8天大时候照片,狗妈妈照顾得非常好,小拉拉个个象小猪!
& \, V# S" R1 T* ?8 i7 d
9 @! [$ A! G9 H6 Q# |& q
) _$ R% b8 n# X# l# {( d/ ^5 I
5 O' @/ k% J5 ?我很喜欢这张近照
" j( q, x/ m: ^
, p6 ]4 G+ V- O" ]2 q刚生时候和现在相比,有明显差距
* c7 a7 g+ u* C% [
9 b* `& e- F# k, Z) M; L' M
$ u  ]2 \$ Y7 d4 K' h" p( H; S3 G1 o; h, @& J: M% W

3 {/ z5 z" a5 K6 b) B爸爸小时候照片
2 _9 ~' ]! C& c3 ^: r+ h& a4 {2 \/ q" t/ G

# u; l( c; k0 E' u0 }0 L$ O) B# ~& R  y& {+ _5 _# F: `

3 ~3 [1 X5 M8 }2 }: y+ ]1 @爸爸现在时候照片9 |4 S$ R4 i( c" e$ ?+ [
# @, ?" o3 Y- f5 P6 v
7 M! C8 K' {: B2 F' F5 c" @
* L5 y; S9 N' H; f8 Y
希望喜欢拉布拉多拉不拉多的朋友和我一起交流  _7 m2 ^, z& f8 v

: b/ _$ e0 \) xQQ:382524142
4 t  ^, |# M6 q! G( f
MSN:[email protected]
  b( i$ a  T& p) s7 P3 A* _! C/ GTel: 13063632211

GMT+8, 2020-1-18 14:47, Processed in 0.027817 second(s), 6 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.