Bookmark and Share 大安五色鳥.2012

大安五色鳥.2012

應該會紀錄個將近一個月吧,隨時有拍就貼在這裡,蓋個大樓。$ `5 f+ O: Z4 s
; @! g) _* m1 t8 n* f2 b
這裡光線很良好,從地下停車場走人行出口就到,很是方便。聽說已在 5/24日見到親鳥咬出蛋殼,代表幼鳥孵出。
) x! ?6 [! z' H6 q5 O+ b( Q6 p# W
8 W) a8 I7 T1 G$ Y, S2012/05/26.周末有活動,親鳥進出較不頻繁而且來去匆匆。
3 L6 ^9 ?$ `9 o3 \. G+ f% \# @
, {9 O7 W; [8 f4 ?5 j7 k( m/ k/ L1 f+ H2 D3 O

1 n. b2 {: A3 n8 w1 M6 w1 p
) `+ l7 T' O' Y( Y- ^) q1 M4 g; v5 o

% g. W8 q9 N5 o! b3 q) P- S
0 H- K$ i! M. _
E300, 14-45, 40-150
近代 Nikon 轉接環
D200, Nikkor 300/F4
Sigma 500/F4.5

降落版
1 H, ?( W1 K8 ^
; ]/ K: F3 U1 d( [+ Z& b' S' U1 A. C
7 s, D3 [, `& }+ u- O! C2 k$ R2 v4 P% Y' d
E300, 14-45, 40-150
近代 Nikon 轉接環
D200, Nikkor 300/F4
Sigma 500/F4.5

TOP

2012/05/28.下雨天,中午有短暫雨停,光線較差,但還是勉強能拍。
- d9 _7 q# a  i! J
4 m3 m4 a( @- b5 y& ?
0 a3 Q6 o9 T% K% M- R) O' I' D9 H% U3 V: z2 e* l+ J  s- g
! @4 j1 V1 Y3 ^" ?. w9 }3 Q

" A% Z6 P9 ^6 Z) K7 ~0 N+ r4 I4 @$ C

' ~- p! p* S  ~
E300, 14-45, 40-150
近代 Nikon 轉接環
D200, Nikkor 300/F4
Sigma 500/F4.5

TOP

2012/05/29' U/ _) t. b. V' _$ m
/ A4 L& j# i# Q& X$ J8 S

! T7 v* e+ F5 Q; Q; o: C9 X, K' n/ Q; j. @. m2 w3 Y
* o5 @  g8 M8 |2 E! q
* T2 T% A! l' n: h( e( s6 d4 G& ~2 D
E300, 14-45, 40-150
近代 Nikon 轉接環
D200, Nikkor 300/F4
Sigma 500/F4.5

TOP

大安的拍攝環境在此簡圖說明:
  U6 H& `) l1 x. a8 t4 P0 v. o: ]  T# q* F( Y
2 b, o* s- k/ v* W' [& @
4 L2 y! I* \1 l! E6 F9 {* z
拍攝點的選擇如下:(儘量讓焦平面與飛行路線重疊就是了)& Y5 e( L, H1 I& u! y( w+ u& ]% P8 U
- d5 L! c" }' m0 a" T/ x' h" k
" a/ v8 G$ f7 T1 z$ }* e0 {2 p
6 x- z1 Q- T" Q6 l1 _" N+ d
快門與曝光要多嘗試,快門原則要快於1/2000,曝光要注意背景的影響,適度加光。
: ^$ G9 a* b1 r2 ?* m5 T& _0 e9 \1 V2 j+ d! }" o

% d; L6 \6 T* C4 ~
, I* p) d& g4 N' v* @# Y8 H5 g# g5 u5 r
E300, 14-45, 40-150
近代 Nikon 轉接環
D200, Nikkor 300/F4
Sigma 500/F4.5

TOP

GMT+8, 2020-8-11 09:40, Processed in 0.024677 second(s), 6 queries, Gzip enabled.

Powered by Discuz! 7.2© 2001-2009 Comsenz Inc.